Calender

23 maj - Bolagsstämma SLU Holding AB

Härmed välkomnas aktieägaren i SLU Holding AB till bolagsstämma onsdagen den 23 maj 2018 kl 11.30 i Ulls hus (rum A304, plan 3), Almas allé 8 i Uppsala.

Dagordning

§1 Val av ordförande vid stämman

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

§3 Godkännande av dagordning

§4 Val av justeringsmän

§5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

§6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

§7 Fastställande av resultat- och balansräkning

§8 Resultatdisposition

§9 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

§10 Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

§11 Fastställande av arvoden för styrelse och revisor

§12 Val av styrelse, samt i förekommande fall, revisor

§13 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordning

§14 Stämmans avslutning

 

Kontaktinformation

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., VD SLU Holding AB
018-67 25 45, 070-645 04 10

Borgeby fältdagar

27-28 juni - Träffa SLU Holding på Borgeby fältdagar

Välkomna till Borgeby fältdagar. I år samkör vi en monter tillsammans med Partnerskap Alnarp. Där kan ni träffa våra medarbetare This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (+46 (0) 73 370 35 50) och Carl Jonson (+46 (0) 72 211 75 77). Passa på att boka in ett möte med dem redan innan årets fältdagar.

 © SLU Holding AB •     Almas allé 7, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35