Integritetspolicy

1. ALLMÄNT

Denna integritetspolicy beskriver hur SLU Holding AB (”SLU Holding”) behandlar och
använder personuppgifter om dig som är forskare, student, arbetssökande eller
representant för företag eller annat organ som är samarbetsparter till SLU Holding. Denna
integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan utnyttja dina rättigheter
gentemot SLU Holding. Vid frågor om SLU Holdings integritetsskydd är du alltid
välkommen att kontakta SLU Holding genom att skicka ett e-postmeddelande till
sluholding@slu.se.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till SLU Holding.
SLU Holding vill med denna integritetspolicy visa hur SLU Holding säkerställer att dina
personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. SLU HOLDING ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG

SLU Holding AB, org.nr. 556518-7423, Ulls väg 29C, 756 51 Uppsala, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Information om hur du kontaktar SLU Holding finns nedan under stycket ”Kontakt”.

3. VAD GÖR SLU HOLDING?

SLU Holdings uppgift är att tillsammans med framför allt forskare och studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, skapa hållbar tillväxt och utveckling i samhället. SLU Holding är experter på att göra så att forskares och studenters idéer eller forskning kommer samhället till del som en produkt, tjänst eller social innovation. I samband med detta bistår SLU Holding med att kartlägga marknaden, utveckla idé och koncept, skriva avtal, dela med sig av sitt nätverk inom näringslivet, vara till stöd i frågor om patent/upphovsrätt och genom att investera och hjälpa till med att söka pengar för att underlätta för din idé och forskning att nå ut på marknaden

De projekt som SLU Holding bedriver eller på något sätt bidrar till kallas i denna integritetspolicy för SLU Holdings projekt.

SLU Holding driver Green Innovation Park, som är en miljö där människor och företag ges möjlighet att skapa innovationer och samarbeten, för en hållbar framtid och utveckling av både nya innovationer och företag.

Green Innovation Parks uppgift är att underlätta för erfarenhet, kunskap och forskningsresultat att komma till nytta i samhälle och näringsliv så att de gröna näringarna ska kunna utvecklas, växa och bli konkurrenskraftiga.

4. I VILKA SAMMANHANG BEHANDLAR SLU HOLDING DINA PERSONUPPGIFTER?

4.1 Behandling av personuppgifter om forskare, studenter och anställda vid SLU

Om vi anser att du är en sådan forskare, student, anställd vid SLU eller verksam inom de gröna näringarna som SLU Holding potentiellt skulle kunna erbjuda sina tjänster till och att du har idéer eller forskning som SLU Holding potentiellt skulle kunna hjälpa till att kommersialisera kan vi samla in uppgifter om dig. Informationen vi samlar in om dig hämtar vi då från öppna källor såsom hemsidor och sociala medier, från våra kontakter med universitet, och på annat sätt genom SLU Holdings nätverk. SLU Holding kan även få personuppgifter om dig från SLU Holdings portföljbolag och projekt. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifter Syfte med behandlingen Laglig grund
”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer, titel m.m. För att uppfylla SLU Holdings syfte att lyfta fram gröna innovationer, från idé till marknad samt att investera i dessa i tidigt skede. För att marknadsföra SLU Holdings tjänster och erbjuda forskare och studenter en möjlighet att kommersialisera sina idéer och sin forskning Behandlingen är nödvändig för att SLU Holdings berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster till forskare och studenter (intresseavvägning).
”Uppgifter om vilken institution och universitet som du tillhör” Kunna samarbeta med de universitet och institutioner som forskare och studenter tillhör Behandlingen är nödvändig för att tillgodose SLU Holdings berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster till forskare och studenter och för denna marknadsföring ha kontakt med relevanta institutioner och universitet (intresseavvägning).
Uppgifter om din idé eller forskning”, såsom namn, en kort beskrivning om din idé eller forskning samt artiklar m.m. om din idé eller forskning För att SLU Holding ska kunna erbjuda rätt tjänster i förhållande till vilken typ av idé du har eller forskning du bedriver. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose SLU Holdings berättigade intresse för att kunna erbjuda SLU Holdings tjänster och eventuellt investera i din idé eller forskning (intresseavvägning).

4.2 Behandling av personuppgifter om forskare, studenter och andra verksamma i SLU Holdings portföljbolag eller projekt

Personuppgifter om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från det företag eller organ som du representerar. SLU Holding kan även få personuppgifter om dig från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, eller från de portföljbolag eller de projekt i vilket du är verksam eller aktiv. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifter Syfte med behandlingen Laglig grund
”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och titel Kunna hålla kontakten med forskare och studenter som är verksamma eller aktiva i de portföljbolag och projekt som SLU Holding bistår. Närmare information om vilken typ av stöd som SLU Holding bidrar med framgår under avsnitt 3. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose SLU Holdings berättigade intresse av att administrera relationen mellan dig, eller organisationen du representerar, och SLU Holding, för att kunna erbjuda de tjänster som du eller organisationen du representerar vill ha hjälp med (intresseavvägning).
”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och titel Uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav och bokföringskrav. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra SLU Holdings rättsliga förpliktelser.
”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och titel Möjliggöra marknadsföring genom bl.a. nyhetsbrev. Behandlingen är nödvändig för att SLU Holdings berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster till forskare och studenter inom SLU Holdings nätverk samt till SLU Holdings portföljbolag och projekt (intresseavvägning).
”Uppgifter om vilken institution och universitet som du tillhör” Kunna hålla kontakten med forskare och studenter som är verksamma eller aktiva i de portföljbolag och projekt som SLU Holding bistår. Kunna samarbeta med de universitet och institutioner som forskare och studenter som är verksamma eller aktiva i SLU Holdings portföljbolag och projekt tillhör. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose SLU Holdings berättigade intresse av att administrera relationen mellan dig, eller din institution och det universitet du tillhör, och SLU Holding, för att kunna erbjuda och fullgöra SLU Holdings tjänster (intresseavvägning).
”Uppgifter om din idé eller forskning”, såsom namn, en kort beskrivning om din idé eller forskning samt artiklar m.m. om din idé eller forskning För att SLU Holding ska kunna erbjuda och fullgöra rätt tjänster i förhållande till vilken typ av idé du har eller forskning du bedriver. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose SLU Holdings berättigade intresse för att kunna erbjuda och fullgöra SLU Holdings tjänster och eventuell investering (intresseavvägning).
”Uppgifter om kompetens och utbildning”, såsom CV, artiklar, betyg och intyg av olika slag För att SLU Holding ska kunna erbjuda och fullgöra rätt tjänster i förhållande till vilken kompetens och utbildning du har sedan tidigare samt för att värdera SLU Holdings investeringsmöjligheter i din idé och forskning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose SLU Holdings berättigade intresse för att kunna erbjuda och fullgöra SLU Holdings tjänster och eventuell investering (intresseavvägning).

4.3 Behandling av personuppgifter om arbetssökande

Personuppgifter om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från bemannings-, rekryterings-, eller inhyrningsföretag som du söker arbete genom. SLU Holding kan även få personuppgifter om dig från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, eller från det portföljbolag eller de projekt i vilket du är verksam eller aktiv. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifter Syfte med behandlingen Laglig grund
”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och titel Kunna hålla kontakten och boka in eventuella intervjuer med arbetssökande. Behandlingen är nödvändig för SLU Holdings berättigade intresse av att rekrytera och anställa personal (intresseavvägning).
”Uppgifter om kompetens och utbildning”, såsom personligt brev, CV, betyg och intyg av olika slag För att säkerställa rekrytering av personer med rätt kompetens och utbildning i förhållande till aktuella tjänster. Behandlingen är nödvändig för SLU Holdings berättigade intresse av att rekrytera och anställa kvalificerad, kompetent och erfaren personal (intresseavvägning).

4.4 Behandling av personuppgifter om representanter för företag eller annat organ som är samarbetspartner till SLU Holding

Personuppgifter om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från det företag eller organ som du representerar i samband med att det företag eller organ som du representerar samarbetar med SLU Holding. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifter Syfte med behandlingen Laglig grund
”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och titel Kunna hålla kontakten med en representant för företaget eller organet för att kunna samarbeta i fråga om bl.a. de tjänster som tillhandahålls SLU Holdings portföljbolag och projekt. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose SLU Holdings berättigade intresse av att administrera relationen och samarbetet mellan dig, företaget eller organet som du representerar, och SLU Holding (intresseavvägning).

5. LAGRINGSTID

SLU Holding kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för eller så länge SLU Holding är skyldig att lagra dina personuppgifter enligt lag eller för att bevaka SLU Holding rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

6. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

SLU Holding lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom till myndigheter och betrodda leverantörer, t ex IT- och molntjänstleverantörer och leverantörer av administrativa tjänster, i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja SLU Holding åtaganden som bolag, gentemot sina portföljbolag eller i de projekt som SLU Holding driver eller är del av. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte.

7. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELAND

SLU Holding strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. SLU Holding överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer SLU Holding att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

SLU Holding använder molntjänstleverantören Microsoft, Salesforce och Mailchimp med servrar i USA. Genom SLU Holdings användning av Microsoft, Salesforce och Mailchimp kan dina personuppgifter komma att överföras till USA. De personuppgifter som SLU Holding samlar in om dig genom din användning av SLU Holding webbplats kan överföras till Google i USA, genom Google Analytics. SLU Holding har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföring till USA genom anslutning till EU-US Privacy Shield alternativt genom EU:s modellklausuler. Mer information finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

8. SOCIALA MEDIER

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier så som Facebook och LinkedIn hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Enligt SLU Holding är syftet med behandlingen att forskare, studenter, medlemmar i Green Innovation Park, arbetssökande och samarbetspartners till SLU Holding ska kunna interagera och ha kontakt med SLU Holding via sociala medier. Detta för att bidra till bl.a. en nära relation till forskare och studenter som kan komma att bli eller är del av SLU Holdings portföljbolag eller projekt. För att uppfylla SLU Holdings syfte att tillsammans med forskare och studenter skapa hållbar tillväxt och utveckling i samhället är det viktigt för SLU Holding att 7 kommunikationsmöjligheterna är lättillgängliga och moderna. Behandlingen är nödvändig för SLU Holdings berättigade intresse av att kommunicera med forskare, studenter, arbetssökande och samarbetspartners till SLU Holding (intresseavvägning).

9. DINA RÄTTIGHETER

Du har, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till den adress som anges nedan under stycket ”Kontakt”.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

SLU Holding kommer att på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. SLU Holding är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av SLU Holding, eller frågor om denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta SLU Holding (för kontaktuppgifter se stycket ”Kontakt” nedan).

Vänligen kontakta SLU Holding om du är missnöjd med SLU Holdings behandling av dina personuppgifter, så kommer SLU Holding att göra sitt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktig för SLU Holding, och SLU Holding strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på ett relevant och säkert sätt. Skulle SLU Holding ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se

10. COOKIES

SLU Holding använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatserna www.sluholding.se och www.greeninnovationpark.se, samt för att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterad inloggningsdata. Informationen används för automatisk inloggning och för att komma ihåg eventuella val av inställningar på webbplatsen. SLU Holding använder cookies i enlighet med SLU 8 Holding policy för cookies, läs mer

11. LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR

www.sluholding.se liksom på www.greeninnovationpark.se kan det förekomma länkar till externa webbsidor som SLU Holding inte har bestämmande inflytande över. Dessa omfattas inte av denna integritetspolicy. SLU Holding tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till från www.sluholding.se

12. KONTAKT

Har du frågor om hur SLU Holding hanterar dina personuppgifter, eller om du vill nyttja dina rättigheter kontaktar du SLU Holding på sluholding@slu.se eller via telefon på 018-67 25 35.

13. ÄNDRINGAR

SLU Holding har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer SLU Holding att publicera den justerade integritetspolicyn på www.sluholding.se med information om när ändringarna träder ikraft.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå