Bolagsstämma i SLU Holding 2024

Meddelande att den enda aktieägaren i SLU Holding AB, org nr 556518-7423, kallats till ordinarie bolagsstämma. Om annan än Sveriges lantbruksuniversitets rektor företräder aktierna skall denne person ha en fullmakt.

Tid: Måndagen 22 april 2024, kl 08.00.
Plats: Inspektorn, Almas allé 7a, Uppsala

Dagordning
§1 Val av ordförande vid stämman
§2 Upprättande och godkännande av röstlängd
§3 Godkännande av dagordning
§4 Val av justeringsmän
§5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
§6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
§7 Fastställande av resultat- och balansräkning
§8 Resultatdisposition
§9 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
§10 Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
§11 Fastställande av arvoden för styrelse och revisor
§12 Val av styrelse, samt i förekommande fall, revisor
§13 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordning eller ägarens riktlinjer
§14 Stämmans avslutning

 

Enligt uppdrag,

Urban Eriksson, vd
SLU Holding AB

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå